Aansprakelijkheid, Copyright

AP Network en Auteurswet

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op www.apnetwrok.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van www.apnetwork.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.apnetwork.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van AP Network.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.apnetwork.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door een bezoeker wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de door een bezoeker gestelde vragen kunnen rechten worden ontleend.

Email disclaimer
De informatie in een e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Een e-mail van AP Network bericht bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan.

Indien je een e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender je om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout.

Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.