Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘AP Network’

Art. 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. AP Network: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Noordwijk, hierna te noemen AP Network.

b. Opdrachtgever: de organisatie die door AP Network een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.

c. Opdracht: de overeenkomst tussen AP Network en de opdrachtgever waarbij AP Network zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.

d. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door AP Network wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.

e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.

f. Bruto maandsalaris: Het overeengekomen maandsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand en winstdeling naar rato.

g. Jaarinkomen: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto representatiekosten.

Art. 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door AP Network., gevestigd te Noordwijk. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door AP Network schriftelijk zijn bevestigd.

3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van AP Network is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Art. 3: Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst

1. AP Network stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (per mail of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij AP Network van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en AP Network.

2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. AP Network is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door AP Network aangedragen kandidaat.

Art. 4: Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

1. De opdrachtgever is gehouden AP Network tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door AP Network is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan AP Network binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Art. 5: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. AP Network zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. AP Network aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

2. AP Network is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

3. Opdrachtgever vrijwaart AP Network tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van AP Network samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Art. 6: Algemene bepalingen

1. AP Network zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Indien de opdrachtgever een door AP Network aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

3. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Art. 7: Facturen

1. Aan opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van AP Network dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.

2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is AP Network gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

3. Advertentiekosten: in overleg met de opdrachtgever stelt AP Network een advertentie op en adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8: Bemiddelingsfee en kosten

1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

2. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van AP Network een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.

3. Wanneer, nadat AP Network de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via AP Network meldt bij opdrachtgever, wordt deze kandidaat door AP Network meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van opdrachtgever. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.

4. Naast de verschuldigde fee zullen advertentiekosten en eventuele reis- en verblijfkosten van kandidaten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.

6. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 14 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van AP Network te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Art. 9: Nazorg en garantieregeling

Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat binnen een halfjaar wordt beëindigd, zal een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd onder hantering van de volgende kortingspercentages:

In de eerste maand na indiensttreding 100%

In de tweede en derde maand na indiensttreding 75%

In de vierde t/m twaalfde maand na indiensttreding 50%

Indien de kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Als, naar het oordeel van AP Network, de bedrijfsomstandigheden bij de opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt AP Network zich het recht de hernieuwde opdracht niet te aanvaarden.

Art. 10: Tenslotte

1. AP Network behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra AP Network opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van AP Network, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.